Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt pt. ,,Remont i modernizacja remizy OSP w Kazimierzowie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej”

Dnia 06 sierpnia 2012r. w Warszawie pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Kazimierzowie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie Mariusza Kieplina oraz Skarbnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie Feliksa Murawskiego a Samorządem Województwa Mazowieckiego została podpisana Umowa przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW NA LATA 2007-2013.

Wobec powyższego Ochotnicza Straż Pożarna w Kazimierzowie przystepuje do realizacji operacji pt. ,,Remont i modernizacja remizy OSP w Kazimierzowie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej”, której celem jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej. W ramach projektu przewidziany jest: zakup dwóch par drzwi zewnętrznych, dwóch okien, 35 m² terakoty do małej sali, zakup kuchni gazowej, butli gazowej, kuchenka mikrofalowa oraz chemia budowlana niezbędna do wykonania prac remontowych. Przewidziany jest wkład pracy własnej druhów OSP w Kazimierzowie świadczonej nieodpłatnie. Ogólna kwota wydatków przewidziana w projekcie: 9.475,91zł (wkład własny OSP w kwocie 2.842,78zł).

Pomoc finansowa w kwocie 6.633,13zł tj. nie więcej niż 70% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji będzie przekazana OSP w Kazimierzowie na zasadzie refundacji poniesionych kosztów na remont i medernizację remizy OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej.